دسته بندی

دوره های بازرگانی

قوانین مالیاتی

معرفی دوره : پس از پایان دوره اهم تکلیف های دارندگان کارت بازرگانی در رابطه با قوانین مالیاتی ، تکلیف مودیان به...
مشاهده دوره