3 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 620,000
ثبت نام دورهرزرو

معرفی دوره :

بقاء، رشد و توسعه سازمان‌‌های پروژه محور در گرو انتخاب درست پروژه‌ها و اجرای درست و به موقع آن‌هاست . بدیهی است که این توانمندی تنها به وسیله کسب دانش و تجربه لازم در زمینه دانش مدیریت پروژه و مفاهیم عالی آن حاصل می‌شود. هدف این دوره آشنایی مخاطبین با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK می باشد .

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• پروژه را تعریف و چرخه عمر پروژه را تشریح نمایند .
• فرآیندهای مدیریت پروژه را تشریح نمایند .
• ساختار شکست کار پروژه را مشخص نمایند .
• ریسک های پروژه را شناسایی نمایند .
• موازنه هزینه و زمان در کنترل پروژه را انجام دهند.

سر فصل ها :
فصل 1
سیر تحول مدیریت پروژه 24:11 دقیقه
فصل 2
تخصص ها و استانداردهای مدیریت پروژه35:50 دقیقه
فصل 3
ساختار و ذی نفعان پروژه34:32 دقیقه
آزمون نهایی