1 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 2,750,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

معرفی دوره :

پس از پایان دوره اتاق بازرگانی بین المللی ، آشنایی با روش های پرداخت ، روش پرداخت وصولی ، اعتبار اسنادی انواع توافق ها در اعتبار اسنادی ، بانک ها در اعتبارات اسنادی نحوه قابل استفاده بودن اعتبار و… آشنا می شوید.

سر فصل ها :
فصل 1
روش های پرداخت7:06دقیقه
فصل 2
اتاق بازرگانی بین المللی6:26 دقیقه
فصل 3
آشنایی با روش های پرداخت12:34 دقیقه
فصل 4
روش پرداخت وصولی16:27 دقیقه
فصل 5
اعتبار اسنادی6:57 دقیقه
فصل 6
انواع توافق ها در اعتبار اسنادی14:17 دقیقه
فصل 7
ارکان اعتبار9:13 دقیقه
فصل 8
ارایه چیست؟15:02 دقیقه
فصل 9
تعهد اعتبار14:33 دقیقه
فصل 10
انواع بانک ها در اعتبارات اسنادی16:30 دقیقه
فصل 11
نحوه قابل استفاده بودن اعتبار14:55 دقیقه