عمومی

کار تیمی

ثبت نام شده3
ثبت نام دورهرزرو

نظام آراستگی در محیط کار(۵S)

ثبت نام شده6
ثبت نام دورهرزرو

مهارت های زندگی

ثبت نام شده6
ثبت نام دورهرزرو

منشور حقوق شهروندی

ثبت نام شده4
ثبت نام دورهرزرو

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

ثبت نام شده3
ثبت نام دورهرزرو

مهارت های برقراری ارتباط موثر

ثبت نام شده4
ثبت نام دورهرزرو

اصول مدیریت و سرپرستی

ثبت نام شده4
ثبت نام دورهرزرو

مدیریت منابع انسانی

ثبت نام دورهرزرو

مفاهیم مالی ویژه مدیران غیر مالی

ثبت نام شده1
ثبت نام دورهرزرو

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ثبت نام شده2
ثبت نام دورهرزرو

اعتبارات اسنادی

ثبت نام شده1
ثبت نام دورهرزرو

بانکداری داخلی ۱

ثبت نام شده1
ثبت نام دورهرزرو